70679350.jpg
a9839a78.jpg
1bfe0811.jpg
う〜ん。


夏らしい風景。